Privacy policy NL

Voor de Engelse versie klik Hier

Decovert.eu veel waarde hecht aan de bescherming van uw en uw persoonsgegevens dat privacy gerespecteerd wordt.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen alles om er aan uw privacy te waarborgen en daarom zorgvuldig gaan om persoonsgegevens ontmoette. Houdt Decovert.eu zich in alle gevallen aan de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en persoonsgegevens beschreven type zijn Privacy in deze verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot welke gegevens enkel sterven minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;
 • passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben zodat de waardering van uw beveiliging persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan, tenzij andere partijen dit is nodig voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor zijn verstrekt;
 • zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens willen u hierop wijzen en respecteren deze.

Decovert.eu wij als zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze verklaring van privacy, in algemenere zin, heeft vragen hierover contact met ons op wenst te nemen dit kan via onderstaande contactgegevens:

Decovert.eu-Nicolas Devroe

Berkenlaan 5
8300 Knokke
info@decovert.eu
0477/73 93 06 Tel

Waarom wij persoonsgegevens verwerken?

Uw deur persoonsgegevens worden verwerkt behoeve Decovert.eu tien van de volgende doeleinden rechtsgronden NL:

 • verwerken van uw bestelling via onze webshop, gebruiken wij enkel gegevens u de sterven heeft opgegeven
 • e-mail marketing, ontmoette enkel uw toestemming

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens wij van u vragen:

 • Voornaam, naam, Adresgegevens
 • We gebruiken alleen de gegevens verzamelde voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen hebben.

Verstrekking aan derden

De sterven aan gegevens geeft u ons kunnen wij verstrekken aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hierboven beschreven doeleinden. Wij zo gebruik maken van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de omgeving internet (web hosting);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (enkel uw ontmoette toestemming)
 • Wij geven nooit deur andere persoonsgegevens aan partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst afgesloten hebben. Deze partijen ontmoet (verwerker) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij u de deur niet verstrekte gegevens doorgeven aan derden, tenzij dit NL wettelijk toegestaan, verplicht is.

Uw gegevens omtrent uw rechten

Heeft u recht op recht op inzage en correctie van de verwijdering van persoonsgegeven van welke wij u hebben ontvangen. Dit bovenaan privacyverklaring schoffel staat je kan contact met ons opnemen.

Teven kunt u bezwaar maken (verzet) tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (van een deel hiervan) ons deur deur van één van onze verwerker. u Ook het recht heeft om de deur deur u ons verstrekte gegevens te laten overdragen aan van uzelf in directe opdracht van u aan een andere partij. Kunnen wij vragen u om u te legitimeren wij voordat gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u hebben een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wij hierover vragen u direct contact met ons op te nemen. Heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Commissie Privacy, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van bescherming privacy.

Wijziging privacyverklaring

Decovert.eu kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen een aankondiging doen we op onze website.

Deze pagina werd op het laatst vernieuwd 14, mei 2018.