Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

 • De goederen worden verzonden op kosten en op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres, tenzij anders bepaald.
 • Indien het product onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht om de klant schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.
 • De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In de vermelde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen, tenzij anders bepaald.
 • Conform de wet van 30 december 2013 inzake boek VI van het Wetboek Economisch recht "marktpraktijken en consumentenbescherming", heeft de Klant het recht om, binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, de verkoper op de hoogte te stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Dit verzakingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers. Conform de wet van 30 december 2013, kan de Klant in volgende gevallen geen beroep doen op het verzakingsrecht: producten die op maat gemaakt zijn of aangepast zijn aan de wensen van de Klant, of producten die door de aard van het producten erg bederfbaar zijn, niet kunnen teruggestuurd worden of snel vervallen. In de hierboven vermelde gevallen kan de Klant noch het product terugsturen, noch een terugbetaling eisen. Het verzakingsrecht is maar geldig voor zover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 7 werkdagen nadat de Klant Decovert.eu op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij wil verzaken aan zijn/haar aankoop. Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 7 werkdagen verstreken zijn, is Decovert.eu niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De Klant moet zelf de retour verzendingskosten betalen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door Decovert.eu, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag.
 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • De verkoper is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen worden alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.
 • Alle prijzen op de shop zijn inclusief Belgische BTW.
 • Decovert.eu doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen accuraat zijn, maar kan niet garanderen dat er absoluut geen fouten in de prijzen zijn geslopen. In het geval dat er een fout in de prijs van een product is, zal Decovert.eu toestaan dat de klant de nieuwe prijs aanvaard of de bestelling annuleert. Als we niet in staat zijn de klant, binnen de 30 dagen, te contacteren zal de bestelling automatisch geannuleerd worden.
 • De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten. Decovert.eu is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen. Indien geen leveringstermijn werd overeengekomen, zal Decovert.eu de nodige inspanningen leveren zodat de levering geleverd wordt ten laatste 30 dagen na de besteldatum. Indien er een leveringstermijn werd overeengekomen, dan geldt deze leveringstermijn.    
  Als een bestelling niet overeenkomstig de in het vorige lid bepaalde leveringstermijn wordt geleverd op het leveringsadres,  is het aan de klant om contact op te nemen met Decovert.eu. Decovert.eu engageert zich in dit geval om de levering te laten verrichten binnen een aanvullende termijn die gelet op de concrete omstandigheden passend is.
 • In het geval dat, als gevolg van een plotselinge en tijdelijke onbeschikbaarheid, de goederen niet geleverd kunnen worden, stelt Decovert.eu de klant binnen de 30 dagen via e-mail in kennis.
 • De producten kunnen tot, maximaal, 14 dagen na ontvangst teruggestuurd worden. De goederen kunnen in geen enkel geval teruggebracht noch terugbetaald worden in een fysieke winkel.
 • Decovert.eu raadt aan een koerier te gebruiken bij het terugsturen van goederen om de mogelijkheid te hebben het pakket te kunnen volgen. Decovert.eu zal niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor de terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.
 • Decovert.eu kan het volledig ontbreken van fouten op de shop niet garanderen. De shop kan typografische fouten, fouten en onnauwkeurigheden die betrekking hebben tot de prijs, beschikbaarheid of details van een artikel bevatten.
 • Decovert.eu behoudt zich het recht voor om fouten of onnauwkeurigheden recht te zetten, ook nadat een bestelling werd geplaatst. Bijgevolg behoudt Decovert.eu zich het recht de fouten of onnauwkeurigheden op de webshop recht te zetten zonder enige vorm van voorafgaande communicatie.